Quality: Download 142,363

สวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ : Suanmokkh Chanting

Video Details

Video : Suanmokkh Pali Chanting Thai-English Translation

Similar Videos

ทำไมจึงเป็นทุกข์.

01:10:37

พุทธวิธีชนะความทุกข์ พุทธทาส อินฺทปญฺโญ, ชุดธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2529 หัวข้อการบรรยาย: ทำไมจึงเป็นทุกข์ ? สวนโมกขพลาราม 5 เมษายน 2529

ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาฐะ

00:21:20

มรดกที่ขอฝากไว้ของท่านพุทธทาส บทสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ ธรรมจักรกัปปวัตนสุตรปาฐะ จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ บรรยาย บาลี-ไทย-อังกฤษ. ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาฐะ Verses of the Turning of the Dhamma Wheel Sutta

โอปปาติกะ คืออะไร?

01:03:55

โอปาติกะ คืออะไร? พุทธทาส อินฺทปญฺโญ, อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี 2526 สวนโมกขพลาราม 3 ตุลาคม 2526

อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาทปาฐะ.

00:13:21

มรดกที่ฝากไว้อันดับ ๒๐ สวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ อิทัปปัจจยตาในปฏิจจสมุปบาท

แข่งขันสวดมนต์แปล ร.ร.บ้านหมากแข้ง

00:34:11

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์แปล (บาลี-ไทย) 1. ด.ญ.นพมาศ เกาะแก้ว 2. ด.ญ.ปลายฟ้า ถีสูงเนิน 3. ด.ญ.สุทธิดารัตน์ พาติกบุตร 4. ด.ญ.ชุติมา เจิ้ง 5. ด.ญ.ธัญญาภัทร ศรีอวน 6. ด.ญ.ปพิชญา พุทธวงศ์ 7. ด.ญ.ชนิกานต์ ดลเจริญนนท์ 8. ด.ญ.แสงอุษาศิริ สีลา 9. ด.ญ.อรนุช พิมพ์ตะคุ 10.ด.ญ.ภัทรธร เทียนประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางวิไลลักษณ์ ประเสริฐโส 2. นางสุคนธ์ เจนเจริญพันธ์ 3. นายสุข สารีโท

ปฏิจจสมุปบาท - พุทธทาสภิกขุ

00:26:59

http://www.bia.or.th https://www.facebook.com/buddhadasaarchives http://www.dhamma4u.com ที่มา ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม ๑๖ มกราคม ๒๕๓๑

อริยอัฎฐังคิกมัคคปาฐะ (THE NOBLE EIGHT FOLD PATH)

00:17:04

สวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ อริยอัฎฐังคิกมัคคปาฐะ (อริยะมรรคมีองค์ ๘.) Suan Mokk Chanting THE NOBLE EIGHT FOLD PATH Pali-Thai-English

ทำวัตรเช้า : รตนัตตยัปปณามคาถา

00:12:16

วิดิโอ สวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ บรรยาย บาลี-ไทย-อังกฤษ ทำวัตรเช้า : รตนัตตยัปปณามคาถา Morning Chanting Sevice : RATANATTAYAPANâMA GâTHâ (Salutation to the Triple Gem) Video: Bali Chanting

ทำวัตรเย็นแปล สวนโมกข์ 1/2

00:15:24

ทำวัตรเย็นแปล สวนโมกข์ 1/2 Suan Mokkh แบบต่อเนื่อง http://youtu.be/BuXDa20vbjg ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ http://youtu.be/FGRaMNTwBPk ทำวัตรเย็นแปล-สวนโมกข์

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

00:27:21

บทสวดมนต์ บทนี้โมทนาบุญกับท่านเจ้าของภาพ ทุกท่าน และท่านเจ้าของบทประพันธ์เนื้อร้องทำนอง ขอให้เจริญในทางโลกและทางธรรม

กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว

01:02:06

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL6FB5783270AF7D47 เสียงอ่านพระธรรมเทศนาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง ให้เสียงโดย ธรรมสภา ภาพประกอบจาก : National Geographic และอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

พ้นทุกข์ด้วย...มรรค 8

02:25:37

DVD บรรยายธรรม โดย อ. ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ผู้เขียนหนังสือ ดูจิตหนึ่งพรรษา และ ดูจิตชั่วพริตา เรื่อง พ้นทุกข์ด้วย...มรรค 8 ณ ยุวพุทธิกสมาคม 12 กย 2553 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *********************************************************** เกิดมาชาตินี้ได้มีโอกาสฟังธรรมแล้ว อย่าโง่เหมือนเดิมนะ !!! อย่างที่พระพุทธองค์เปรียบถึงความยาวนานของสังสารวัฏ และความยากของการได้เกิดเป็นมนุษย์ว่า "เพราะสังสารวัฏอันยาวนานที่ พวกเธอได้ท่องเที่ยวไปเกิดยังภพต่างๆ นั้น ถ้าหากจะเปรียบเทียบแล้วน้ำตาของพวกเธอที่ร้องไห้เสียใจ เพราะสูญเสียของที่รักที่พอใจไป หรือร้องไห้เพราะประสพกับความทุกข์ยากหรือประสพกับสิ่งที่ไม่พอใจ น้ำตาที่หลั่งไหลออกมารวมกันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง 4 รวมกันเสียอีก" *********************************************************** การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยาก ต้องมีบุญมาก อุปมาเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งดำน้ำอยู่ในทะเล ทุกๆ100 ปี เต่าตาบอดตัวนั้น จะโผล่หัวขึ้นมาจากทะเลครั้งหนึ่ง ในทะเลก็มีห่วงเล็กๆขนาดใหญ่กว่าหัวเต่า หน่อย หนึ่งลอยอยู่ 1 ห่วง โอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมา แล้วหัวสวมเข้ากับห่วงพอดียากเพียงใด โอกาสนั้นก็ยังมีมากกว่า การที่เหล่าสรรพสัตว์จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์... ***********************************************************

พระสวดมนต์อิติปิโส 108

01:03:18

หากตั้งใจสวดอิติปิโส 108 สรรเสริญพระพทธคุณ และบทพาหุง ทุกคืนก่อนนอนจะเป็นศิริมงคงแก่ตัวผู้สวด ทำให้แคล้วคลาดจากสรรพทุข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพอันตรายใดๆ และทำให้นอนหลับสนิท

เพลง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล

00:48:00

อริยสัจสี่ ธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือ ทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น ก็เป็นทุกข์ โดยย่นย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหา ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหาดับโดยไม่เหลือด้วยมรรค คือวิราคะ สละ สละคืน ปล่อยไป ไม่พัวพัน ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์แปด อริยสัจสี่นี้ ทุกขอริยสัจ ควรกำหนดรู้. ทุกขสมุทัยอริยสัจ ควรละเสีย ทุกขนิโรธอริยสัจ ควรทำให้แจ้ง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์แปด ควรทำให้เจริญ

ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2)

00:11:30

ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ ตอนที่ ๑/๒ Suan Mokkh แบบต่อเนื่อง http://youtu.be/BuXDa20vbjg ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ http://youtu.be/FGRaMNTwBPk ทำวัตรเย็นแปล-สวนโมกข์

ทำวัตรเย็นแปล สวนโมกข์ 2/2

00:11:12

ทำวัตรเย็นแปล สวนโมกข์ 2/2 Suan Mokkh แบบต่อเนื่อง http://youtu.be/BuXDa20vbjg ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ http://youtu.be/FGRaMNTwBPk ทำวัตรเย็นแปล-สวนโมกข์

ปริศนาธรรม ภาพจับวัว : OX-HERDING

00:15:03

มรดกที่ ๙. มหรสพทางวิญญาณ เพื่อความเพลิดเพลินทางวิญญาณ ด้วยรสแห่งธรรมะ เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี เพื่อแทนที่มหรสพทางเนื้อหนัง ที่ทำมนุษย์ให้เป็นปีศาจชนิดใดชนิดหนึ่ง อยู่ตลอดเวลา มนุษย์ต้องมี ความเพลิดเพลิน (Entertainment) เป็นปัจจัยที่ห้า ของชีวิต จำเป็นที่จะต้องจัดหาให้ ให้ดีๆ. OX-HERDING