Download 150,328

สวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ : Suanmokkh Chanting

Video Details

Video : Suanmokkh Pali Chanting Thai-English Translation

Similar Videos

อานิสงส์การสวดมนต์

00:43:00

อานิสงส์การสวดมนต์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วัดบางยี่ขัน ออกอากาศในรายการวิทยุ " ธรรมะคลายทุกข์ " อัปโหลดโดย หอสวดมนต์วัดพิกุลทอง นนทบุรี

ปฏิจจสมุปบาท - พุทธทาสภิกขุ

00:26:59

http://www.bia.or.th https://www.facebook.com/buddhadasaarchives http://www.dhamma4u.com ที่มา ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม ๑๖ มกราคม ๒๕๓๑

ทำวัตรเช้า : รตนัตตยัปปณามคาถา

00:12:16

วิดิโอ สวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ บรรยาย บาลี-ไทย-อังกฤษ ทำวัตรเช้า : รตนัตตยัปปณามคาถา Morning Chanting Sevice : RATANATTAYAPANâMA GâTHâ (Salutation to the Triple Gem) Video: Bali Chanting

อภิณหะปัจจะเวกขณะ Test(3)

00:03:58

Under construction รอตรวจสอบ Test(3) อภิณ๎หปัจจเวกขณปาฐะ (ปัญจอภิณหปัจจเวกขณ์) (หันทะ มะยัง อะภิณ๎หะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส) ชะราธัมโมม๎หิ ชะรัง อะนะตีโต (หญิงสวด ตีตา), เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้, พ๎ยาธิธัมโมม๎หิ พ๎ยาธิง อะนะตีโต (หญิงสวด ตีตา), เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้, มะระณะธัมโมม๎หิ มะระณัง อะนะตีโต (หญิงสวด ตีตา), เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้, สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว, เราจะละเว้นเป็นต่างๆ, คือว่าเราจะต้องพลัดพราก จากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง, กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ, เรามีกรรมเป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล, มีกรรมเป็นแดนเกิด, มีกรรมเป็นผู้ติดตาม, มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย, ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ, เราทำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาท, คือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป, อิตถิยา วา,........หญิงก็ดี,.............. ปุริเสนะ วา,..........ชายก็ดี, คะหัฏเฐนะ วา,...คฤหัสถ์ก็ดี,........... ปัพพะชิเตนะ วา,..บรรพชิตก็ดี, เอวัง อัมเหหิ อะภิณ๎หัง ปัจจะเวกขิตัพพัง, เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้เนืองๆ ทุกวันคืน, อะนิจจา วะตะ สังขารา,.....สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ, อุปปาทะวะยะธัมมิโน,.......เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา, อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ,.....ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป, เตสัง วูปะสะโม สุโข,.........ความเข้าไปดับซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข, สัพเพ สัตตา,.....สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,..มะรันติ จะ,.......ย่อมตายด้วย, มะริงสุ จะ,.........ตายแล้วด้วย,.......... มะริสสะเร,........จักตายด้วย, ตะเวถาหัง มะริสสามิ,.........เราจักตายอย่างนั้นด้วย, นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย,.....ความสงสัยในเรื่องตายนั้นไม่มีแก่เราเลย.

พระสวดมนต์อิติปิโส 108

01:03:18

หากตั้งใจสวดอิติปิโส 108 สรรเสริญพระพทธคุณ และบทพาหุง ทุกคืนก่อนนอนจะเป็นศิริมงคงแก่ตัวผู้สวด ทำให้แคล้วคลาดจากสรรพทุข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพอันตรายใดๆ และทำให้นอนหลับสนิท

เพลง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล

00:48:00

อริยสัจสี่ ธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือ ทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น ก็เป็นทุกข์ โดยย่นย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหา ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหาดับโดยไม่เหลือด้วยมรรค คือวิราคะ สละ สละคืน ปล่อยไป ไม่พัวพัน ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์แปด อริยสัจสี่นี้ ทุกขอริยสัจ ควรกำหนดรู้. ทุกขสมุทัยอริยสัจ ควรละเสีย ทุกขนิโรธอริยสัจ ควรทำให้แจ้ง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์แปด ควรทำให้เจริญ

กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว

01:02:06

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL6FB5783270AF7D47 เสียงอ่านพระธรรมเทศนาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง ให้เสียงโดย ธรรมสภา ภาพประกอบจาก : National Geographic และอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

แข่งขันสวดมนต์แปล ร.ร.บ้านหมากแข้ง

00:34:11

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์แปล (บาลี-ไทย) 1. ด.ญ.นพมาศ เกาะแก้ว 2. ด.ญ.ปลายฟ้า ถีสูงเนิน 3. ด.ญ.สุทธิดารัตน์ พาติกบุตร 4. ด.ญ.ชุติมา เจิ้ง 5. ด.ญ.ธัญญาภัทร ศรีอวน 6. ด.ญ.ปพิชญา พุทธวงศ์ 7. ด.ญ.ชนิกานต์ ดลเจริญนนท์ 8. ด.ญ.แสงอุษาศิริ สีลา 9. ด.ญ.อรนุช พิมพ์ตะคุ 10.ด.ญ.ภัทรธร เทียนประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางวิไลลักษณ์ ประเสริฐโส 2. นางสุคนธ์ เจนเจริญพันธ์ 3. นายสุข สารีโท

รวมเพลงบทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่1

00:53:45

วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจากต้องการเผยแผ่พระธรรม คำสอน ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า และต้องขออภัยเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลาย มา ณ ที่นี้ด้วย หากได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ทางผู้จัดทำหวังว่าจะได้รับการอุปการะคุณ จากท่านด้วยเป็นอย่างดี และขอให้ท่านผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ ทุกท่าน รับผลบุญร่วมกันด้วย สาธุ

พ้นทุกข์ด้วย...มรรค 8

02:25:37

DVD บรรยายธรรม โดย อ. ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ผู้เขียนหนังสือ ดูจิตหนึ่งพรรษา และ ดูจิตชั่วพริตา เรื่อง พ้นทุกข์ด้วย...มรรค 8 ณ ยุวพุทธิกสมาคม 12 กย 2553 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *********************************************************** เกิดมาชาตินี้ได้มีโอกาสฟังธรรมแล้ว อย่าโง่เหมือนเดิมนะ !!! อย่างที่พระพุทธองค์เปรียบถึงความยาวนานของสังสารวัฏ และความยากของการได้เกิดเป็นมนุษย์ว่า "เพราะสังสารวัฏอันยาวนานที่ พวกเธอได้ท่องเที่ยวไปเกิดยังภพต่างๆ นั้น ถ้าหากจะเปรียบเทียบแล้วน้ำตาของพวกเธอที่ร้องไห้เสียใจ เพราะสูญเสียของที่รักที่พอใจไป หรือร้องไห้เพราะประสพกับความทุกข์ยากหรือประสพกับสิ่งที่ไม่พอใจ น้ำตาที่หลั่งไหลออกมารวมกันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง 4 รวมกันเสียอีก" *********************************************************** การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยาก ต้องมีบุญมาก อุปมาเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งดำน้ำอยู่ในทะเล ทุกๆ100 ปี เต่าตาบอดตัวนั้น จะโผล่หัวขึ้นมาจากทะเลครั้งหนึ่ง ในทะเลก็มีห่วงเล็กๆขนาดใหญ่กว่าหัวเต่า หน่อย หนึ่งลอยอยู่ 1 ห่วง โอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมา แล้วหัวสวมเข้ากับห่วงพอดียากเพียงใด โอกาสนั้นก็ยังมีมากกว่า การที่เหล่าสรรพสัตว์จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์... ***********************************************************

กะระณียะเมตตะสุตตัง ให้มีเทวดารัก

00:03:10

รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ เป็นบทที่มีอานิสงค์ ในเรื่องความเมตตาโดย เฉพาะ บทนี้สวดแล้วจะทำให้มีแต่คนรัก แม้แต่กระทั่ง ผี และเทวดาก็รักเราด้วย

ภาพเชอร์แมน - จิตว่างได้ยินหญ้าพูด.

00:09:06

มรดกที่ ๙. มหรสพทางวิญญาณ เพื่อความเพลิดเพลินทางวิญญาณ ด้วยรสแห่งธรรมะ เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี เพื่อแทนที่มหรสพทางเนื้อหนัง ที่ทำมนุษย์ให้เป็นปีศาจชนิดใดชนิดหนึ่ง อยู่ตลอดเวลา มนุษย์ต้องมี ความเพลิดเพลิน (Entertainment) เป็นปัจจัยที่ห้า ของชีวิต จำเป็นที่จะต้องจัดหาให้ ให้ดีๆ.

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

00:27:21

บทสวดมนต์ บทนี้โมทนาบุญกับท่านเจ้าของภาพ ทุกท่าน และท่านเจ้าของบทประพันธ์เนื้อร้องทำนอง ขอให้เจริญในทางโลกและทางธรรม

บทสวดมนต์พุทธปารมี [anurakdhamma]

00:07:56

"บทสวดมนต์ พุทธมนต์" สำหรับ สวดมนต์ ..ผู้ใด สวดมนต์ นี้ เป็นประจำย่อมมีอานิสงส์มาก..แม้ เทวดา สัมมาทิฏฐิก็ย่อมคุ้มครอง ด้วยการฟังสวดมนต์ที่ไพเราะของคณะพระภิกษุ พร้อมทั้งบทสวดมนต์ให้ผู้ชมได้สวดมนต์ตาม บทสวดมนต์ชุดนี้มีทั้งหมด ๓๐ ไฟล์ ทางชมรมอนุรักษ์ธรรม ได้บันทึกเสียงบทสวดมนต์พุทธมนต์พร้อมวีดีโอ เพื่อยังกุศลจิตของชนหมู่มากได้บังเกิดขึ้นโดยง่าย ทุกๆ วัน บทสวดมนต์ พุทธปารมี..อันเป็นการพรรณนาถึงการทำบารมีของพระพุทธเจ้าตลอด ๒๐ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัปป์ อันเป็นปรมัตถบารมีที่จะกระทำให้บุคคลที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์นั้น ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยตนเอง เป็นพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์นี้ ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมได้จัดทำเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา บทสวดมนต์นี้ ได้รับการอนุญาตให้เผยแผ่แล้ว...โดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ รุ่นที่ 25 และคณะพระจากวัดจากแดงเป็นผู้สวดมนต์....ซึ่งมีความไพเราะมาก ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมจึงขออนุญาตนำบทสวดมนต์นี้มาเผยแผ่เพื่อเป็น สวนานุตริยะ...คือ การฟังที่ยอดเยี่ยม

บทแผ่พลังเมตตาทั่วทั้งสามโลก

00:10:45

บทอัญเชิญเทวดา+บทสวดพุทธบารมี 30 ทัศ+บทแผ่เมตตาทั่วทั้งสามโลก ข้าพเจ้าได้ทำการรวบรวมไว้เป็นไฟล์เดียวเพื่อความสะดวกในการเจริญเมตตาขอให้ทุกๆท่าน ผู้ที่มีจิตเมตตาช่วยกันสวดบทนี้ที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้น ทุกเช้าและก่อนนอน เพื่อประโยชน์แก่ดวงจิตของสรรพสัตว์ทั้งสามโลก และเจ้ากรรมนายเวร ทุกๆดวงวิญญาณ เมตตาสามารถแผ่กระจายออกไปได้ทุกทิศทาง ไม่มีขอบเขต ไม่กำหนดสถานที่ กาลเวลา เมตตาเป็นเรื่องของจิตใจ จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยทรัพย์สิ่งของ ไม่ต้องลงทุนลงแรงแต่อย่างใด และเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมพึงให้ความสำคัญ และน้อมนำมายืดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและผู้อื่นต่อไป V v โหลดไฟล์ mp3,mp4,wmv ได้ที่: (ก๊อปปี้ url ด้านล่าง แล้วไปวางที่เวปเบราเซอร์ได้เลยครับ) V v v audio.palungjit.org/f20/•-♥-•*´¨`*•♥•-บทแผ่พลังเมตตาทั่วทั้งสามโลก-•♥•*´¨`*•-♥-•-5849.html ________________________

อานาปานสติปาฐะ : ĀNĀPĀNASATI SUTTA

00:14:44

บทสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ บาลี-ไทย-อังกฤษ Suanmokh Pali-Thai-English Chanting

นำนั่งสมาธิ

00:06:31

สื่อเพื่อการศึกษาศีลธรรม มอบเป็นธรรมบรรณาการ

ความสงบบ่อเกิดปัญญา

00:41:46

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL6FB5783270AF7D47 เสียงอ่านพระธรรมเทศนาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง ให้เสียงโดย ธรรมสภา ภาพประกอบจาก : National Geographic และอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต